Zákon o evidenci tržeb již nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. V tomto článku si tedy již můžeme nastínit první kroky, které je třeba ve vztahu k daňové správě udělat, aby dotčení podnikatelé mohli začít evidovat první tržby.

Poměrně zdlouhavou debatu na téma elektronické evidence tržeb máme za sebou, a protože příslušný zákon již nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů (zákon č. 112/2016 Sb. a doprovodný zákon č. 113/2016 Sb. dne 13. 4. 2016), můžeme si v dnešním článku nastínit první kroky, které je třeba ve vztahu k daňové správě udělat, aby dotčení podnikatelé mohli začít evidovat první tržby.

Na úvod je dobré zmínit, že Ministerstvo financí spolu s Finanční správou zřídilo speciální webové stránky k evidenci tržeb, které již nyní obsahují řadu důležitých informací a v přehledné formě podávají základní náhled na budoucí povinnosti podnikatelů.

Většina podnikatelů již dnes ví, že první evidovanou tržbou budou tržby ubytovacích a stravovacích služeb od 1. 12. 2016. Do té doby je třeba se připravit na tuto skutečnost zejména technicky.

Je evidentní, že rozhodnutí pro technické vybavení bude na každém podnikateli, ale k přípravě pro evidenci tržeb je nutné učinit i kroky vůči Finanční správě ve formě žádosti o autentizační údaje. Tento krok bude podle informací na oficiálním webu možné učinit od 1. 9. 2016.
Žádost o autentizační údaje
Žádost o autentizační údaje, které slouží k přístupu na portál a spravování certifikátů, musíte podat před přijetím první evidované tržby touto formou: •elektronicky s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky (nepůjde tedy využít „jen“ elektronického podpisu),
•ústně do protokolu u správce daně, který je věcně příslušný (tedy na jakémkoli územním pracovišti finančního úřadu bez ohledu na to, kam nyní poplatník spadá podle místní příslušnosti).
Žádost je možné podat i prostřednictvím zástupce, který má generální plnou moc, nebo bude podána speciální plná moc k tomuto úkonu. Pak je nutné do plné moci zahrnout nejen zmocnění k podání žádosti, ale i k převzetí autentizačních údajů. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Podle způsobu podání žádosti obdrží následně stejnou formou poplatník autentizační údaje ve formě uživatelského jména a hesla, pomocí nichž bude přistupovat na portál pro evidenci tržeb.

Pokud již autentizační údaje poplatník získá, bude muset na portálu oznámit údaje o provozovnách, kde bude evidovat tržby – za provozovnu se bude považovat i internetová stránka, na které nabízí podnikatel zboží nebo služby. Povinnost evidovat tržbu se totiž vztahuje nejen na hotovostní platby, ale i na platby prostřednictvím platební karty nebo nabitím e-peněženky či čipové karty, platby stravenkou apod. Tržby nemusí být dosaženy v kamenné provozovně, za kterou by bylo možné pojem v zákoně zaměnit.

Na portálu pak bude nutné oznámit do 15 dnů i jakoukoli změnu nahlášené provozovny, avšak nejpozději před první evidovanou tržbou při takovéto změně.

Po nahlášení provozovny bude možné na portálu získat certifikát pro jednoznačnou identifikaci při evidování tržeb. Poplatník může získat jeden nebo více certifikátů podle interní potřeby každého poplatníka. Může např. využít jediný certifikát pro všechny své provozovny a pokladní zařízení, nebo pro každou pokladnu požádá o jedinečný certifikát.

Bližší technické podrobnosti zatím nejsou známy, ale již dnes je zřejmé, že se tento certifikát, popř. certifikáty budou muset následně nainstalovat do pokladního zařízení, které bude odesílat data na portál při evidenci tržeb. Tím bude systém připravený na evidenci tržeb.
Žádost o evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu
Zákon o evidenci tržeb obsahuje ještě dvě žádosti, které by mohl poplatník využít. První z nich je žádost o evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu, tzv. offline evidování, kdy je nutné data doručit správci daně do 5 dnů po uskutečnění evidované tržby.

Žádost o možnost takto evidovat platby může poplatník podat, jak praví zákon, „pokud by evidování tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti tohoto poplatníka, ze které tato tržba plyne“.

V žádosti poplatník uvede důvody, pro které je nemožné využít běžný režim, a tržby, na které by se případný zjednodušený režim vztahoval. Správce daně pak musí rozhodnout do 15 dnů od podání žádosti, ale není vázán žádnými zákonnými podmínkami pro své rozhodnutí (tedy bude na individuálním posouzení každého případu, co může být považováno za zásadní ztížení vykonávání činnosti).

Nicméně pokud by o zjednodušeném režimu poplatník uvažoval, měl by také podat žádost o takový postup před zahájením evidování tržby v dostatečném předstihu (tedy nejdříve od 1. 9. 2016, kdy bude zprovozněn portál na evidování tržeb), jinak by do doby případného kladného rozhodnutí musel evidovat tržby online.

Zákon pamatuje na jedinou podmínku pro zjednodušený režim, a tou je tržba z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob. Další možnosti pro zjednodušený režim může přinést případné nařízení vlády, jinak by si musel poplatník dle své žádosti zajistit povolení správce daně.
Závazné posouzení
Druhou žádostí v zákoně o evidenci tržeb je závazné posouzení, kdy rovněž od 1. 9. 2016 bude možné požádat správce daně o rozhodnutí, zda platba spadá do kategorie evidovaných tržeb nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu. Tato žádost podléhá správnímu poplatku 1.000 Kč podle novely zákona o správních poplatcích, který bude novelizován doprovodným zákonem k zákonu o evidenci tržeb.

Tímto článkem jsem chtěla nastínit, jaké kroky musí podnikatelé učinit před samotným startem evidování tržeb – a rozhodně se netýkají pouze vyřešení technického zařízení, na kterém bude tržba evidována.

První reálné kroky je žádoucí činit již od září 2016, kdy bude možné žádat o autentizační údaje (technická dokumentace pro zasílání tržeb včetně formátu a struktury podání bude zveřejněna v květnu 2016, takže IT specialisté budou moci zahájit práci na vývoji již brzy).

.